ประกันชีวิตคุ้มครองทุพพลภาพสูง 300% เบี้ยประกันต่ำ

บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส คุ้มครอง 20 ปี ชำระเบี้ย 20 ปี
 • ชนิดไม่มีเงินสะสมคืน
 • ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแพง ก็ได้รับความคุ้มครองสูงมาก
 • เตรียมพร้อมวันนี้ หมดกังวลทันที มีความคุ้มครองสูง
 • กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับเงินก้อนใหญ่ 300% ของทุนประกันชีวิต (สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท) เพื่อดูแลครอบครัว
บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส จุดเด่น
 • คุ้มครองชีวิตสูง 100% ของทุนประกันชีวิต
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300% ของทุนประกันชีวิต
 • ชำระเบี้ยประกันชีวิต 20 ปี ด้วยอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำมาก
 • คุ้มครองสูงทั้งชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เข้าใจง่าย ไม่เป็นภาระ เป็นประกันชีวิตแท้จริง 
 • นำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษี ตามเงื่อนไขกรมสรรพากรได้ 20 ปี
 • ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยเมื่อถึงกำหนด ได้นานที่สุดถึง 60 วัน
 • ให้ส่วนลดเบี้ยประกันชีวิตที่สูงเป็นพิเศษ ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ย 20 ปี
บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส เหมาะสมสำหรับ
 • สำหรับท่านและคนที่ท่านรัก เพื่อประกันความเสี่ยงในทุกภาระของท่าน ทุกช่วงเวลา
 • สำหรับหัวหน้าครอบครัว เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากเหตุทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ช่วงมีภาระหนี้สิน เพื่อไม่ให้หนี้สินนั้นตกเป็นภาระของคนที่ท่านรัก เมื่อไม่มีคุณ
 • ช่วงที่ภาวะการเงินไม่ลงตัว ยิ่งจำเป็นต้องทำประกันเพื่อปลดภาระ โดยจ่ายเบี้ยต่ำมากที่สุด
 • เพื่อเป็นของขวัญ ทดแทนพระคุณพ่อแม่ สร้างหลักประกันไว้เพื่อดูแลท่าน เมื่อไม่มีคุณ
คำนิยามและข้อยกเว้นสำคัญ
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง  ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ  
 • โดยไม่สามารถ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใด ๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้  
 • การทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน
 • ทั้งนี้ให้รวมถึงการสูญเสียหรือการทุพพลภาพ อันเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.    สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง
2.    สูญเสียมือสองข้าง หรือ เท้าสองข้าง หรือ มือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
3.    สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือ สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง

สูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

สูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยถาวรสิ้นเชิงของอวัยวะนั้น ๆ

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน คือ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้

1.     ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย
2.     ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย
3.     ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย
4.     ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน้ำ รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย
5.     ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย
6.     ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน้ำเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

บริษัทจะคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ

ข้อยกเว้นการคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขึ่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญานี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรานั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส ให้ส่วนลดพิเศษสูงมาก
 •          รับส่วนลดเบี้ยประกันที่สูงมากเป็นพิเศษ โดยเบี้ยประกันที่นำเสนอท่าน ได้หักส่วนลดเรียบร้อยแล้วดังนี้ :
รับส่วนลดพิเศษ
ปีละ (%)
สำหรับทุนประกันชีวิต และ
ทุนประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
10%
1 ล้าน – 2.99 ล้าน
20%
3 ล้าน – 4.99 ล้าน
30%
5 ล้าน ขึ้นไป

บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส แบ่งชำระเบี้ยประกันได้
 • ชำระเบี้ยได้ทั้ง รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, ราย 1 เดือน
 • เบี้ยราย 6 เดือน = เบี้ยรายปี x 0.52 (ทศนิยม 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้น)
 • เบี้ยราย 3 เดือน = เบี้ยรายปี x 0.27 (ทศนิยม 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้น)
 • เบี้ยราย 1 เดือน = เบี้ยรายปี x 0.09 (ทศนิยม 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้น)
 • กรณีชำระเบี้ยราย 1 เดือน ให้ชำระงวดแรกเป็นเงินสด 2 เดือน ในงวดต่อๆ ไป จะหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น โดยเลือกหักบัญชีเงินฝากได้ 8 ธนาคาร ดังต่อไปนี้ กสิกรไทย ทุกวันที่ 1, กรุงศรีอยุธยา ทุกวันที่ 2, ไทยพาณิชย์ ทุกวันที่ 3, ทหารไทย ทุกวันที่ 4, กรุงไทย ทุกวันที่ 5, ธนชาต ทุกวันที่ 6, กรุงเทพ ทุกวันที่ 8, ยูโอบีทุกวันที่ 28 
บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส อัตราเบี้ยประกันรวม (รายปี)
 • กำหนดทุนประกันชีวิต ขั้นต่ำ 5 แสนบาทขึ้นไป
 • การคำนวณอายุ เศษตั้งแต่ 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กำหนดทุนประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ต้องเป็น 3 เท่าของทุนประกันชีวิต แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
อัตราเบี้ยประกันรวม (รายปี) (หักส่วนลดพิเศษแล้ว)
บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส  ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครอง 20 ปี
อัตราเบี้ยประกัน
(ไม่มีส่วนลด)
ต่อทุนประกันชีวิต
5 แสนบาท
ส่วนลดพิเศษ
เบี้ยประกันชีวิตข้างล่างนี้
ได้หักส่วนลดพิเศษแล้ว 10%
เบี้ยประกันชีวิตข้างล่างนี้
ได้หักส่วนลดพิเศษแล้ว 20%
เบี้ยประกันชีวิตข้างล่างนี้
ได้หักส่วนลดพิเศษแล้ว 30%
ทุนประกันชีวิต
1 ล้านบาท
3 ล้านบาท
5 ล้านบาท
มีทุนประกันทุพพลภาพ
3 ล้านบาท
9 ล้านบาท
15 ล้านบาท
ประกันทุพพลภาพ
1.5 ล้านบาท
อายุ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
20
6,606
3,471
17,565
9,237
26,285
13,720
3,679
1,932
21
6,720
3,525
17,868
9,381
26,740
13,930
3,742
1,962
22
6,843
3,594
18,195
9,564
27,230
14,210
3,811
2,000
23
6,990
3,672
18,585
9,771
27,825
14,525
3,893
2,044
24
7,131
3,735
18,960
9,939
28,385
14,770
3,971
2,079
25
7,314
3,822
19,446
10,170
29,120
15,120
4,073
2,127
26
7,515
3,918
19,980
10,425
29,925
15,505
4,185
2,181
27
7,725
4,023
20,538
10,704
30,765
15,925
4,302
2,239
28
7,953
4,137
21,144
11,007
31,675
16,380
4,429
2,303
29
8,241
4,293
21,909
11,421
32,830
17,010
4,590
2,390
30
8,547
4,434
22,722
11,796
34,055
17,570
4,760
2,468
31
8,898
4,608
23,655
12,258
35,455
18,270
4,956
2,565
32
9,291
4,809
24,699
12,792
37,030
19,075
5,175
2,677
33
9,729
5,028
25,863
13,374
38,780
19,950
5,419
2,799
34
10,236
5,298
27,210
14,091
40,810
21,035
5,701
2,950
35
10,803
5,571
28,716
14,817
43,085
22,120
6,017
3,102
36
11,424
5,937
30,366
15,789
45,570
23,590
6,363
3,306
37
12,114
6,306
32,199
16,770
48,335
25,060
6,748
3,511
38
12,876
6,768
34,224
17,997
51,380
26,915
7,172
3,769
39
13,716
7,284
36,456
19,368
54,740
28,980
7,640
4,056
40
14,685
7,863
39,030
20,907
58,625
31,290
8,180
4,379
41
15,735
8,544
41,820
22,716
62,825
34,020
8,765
4,758
42
16,899
9,297
44,913
24,717
67,480
37,030
9,414
5,178
43
18,219
10,179
48,420
27,060
72,765
40,565
10,149
5,669
44
19,671
11,142
52,278
29,619
78,575
44,415
10,958
6,206
45
21,297
12,252
56,598
32,568
85,085
48,860
11,864
6,824
46
23,073
13,494
61,317
35,868
92,190
53,830
12,854
7,516
47
25,059
14,886
66,594
39,567
100,135
59,395
13,960
8,292
48
27,237
16,452
72,381
43,728
108,850
65,660
15,174
9,164
49
29,625
18,210
78,726
48,399
118,405
72,695
16,504
10,144
50
32,214
20,169
85,605
53,604
128,765
80,535
17,947
11,235
51
35,022
22,347
93,066
59,391
140,000
89,250
19,511
12,449
52
38,082
24,759
101,196
65,799
152,250
98,910
21,216
13,793
53
41,388
27,375
109,980
72,750
165,480
109,375
23,058
15,250
54
44,949
30,234
119,442
80,346
179,725
120,820
25,042
16,843
55
48,831
33,297
129,756
88,485
195,265
133,070
27,205
18,550

ยินดีให้คำแนะนำและบริการแผนประกันที่คุ้มค่า
โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ชัยจิตร์  ติรสุวรรณวาสี
โทร. 086 391 4220
ที่ปรึกษาประกันชีวิตและสุขภาพ
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5204000086
ใบอนุญาตตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิต เลขที่ 5301007348

บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส เพื่อผลประโยชน์ของท่าน :
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต จะไม่มีการหักภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สำนักงานสาขาทั่วประเทศ, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า, เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM – ธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ท  ฯลฯ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ข้อมูลในหน้าเว็บไซด์นี้ เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • บริษัทจะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
เอกสารฉบับนี้มิใช่สัญญาประกันภัย โปรดศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง และรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย